logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นโยบายเว็บไซต์

 1. วัตถุประสงค์
  เว็บไซต์กรมธนารักษ์จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการในการใช้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไป และบุคลากร ในกรมธนารักษ์ การใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ เงื่อนไข และข้อตกลงอื่นใดที่กรมธนารักษ์ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการทั้งนี้ในการใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดการ ให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการขอความกำหนดการให้บริการกรุณาท่านยุติการเข้าชม และใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที
 2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์
  ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียง อื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า“เนื้อหา” เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการอาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของ เนื้อหานั้นผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วนเว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้นผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคายอันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง กรมธนารักษ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรองตรวจทาน ทำเครื่องหมายเปลี่ยนแปลงแก้ไขปฏิเสธใดๆที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการซึ่งกรมธนารักษ์อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง กรมธนารักษ์อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว หรือถาวรหรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใด เป็นการเฉพาะหากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบ ต่อผู้ใช้บริการอื่นๆหรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าการหยุด หรือการยกเลิกบริการตาม ข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชี ของผู้ใช้บริการไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ ในกรณี ที่กรมธนารักษ์หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการกรมธนารักษ์ มีสิทธิ ในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
  ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้องเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอแก่กรมธนารักษ์อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการหรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของกรมธนารักษ์ และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้ หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่นรวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่กรมธนารักษ์จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก กรมธนารักษ์ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำ หรือมีส่วนร่วมในการขัดขวาง หรือรบกวนบริการของกรมธนารักษ์รวมทั้งเครื่องแม่ข่าย และเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงกรมธนารักษ์ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด
 4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
  การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น เป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น กรมธนารักษ์มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีอำนาจควบคุมรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และกรมธนารักษ์ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์หรือต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์กรมธนารักษ์ กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรก ของเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยง มายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกรมธนารักษ์แล้วเท่านั้นและในการให้ความยินยอมดังกล่าว กรมธนารักษ์ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆไว้ด้วยก็ได้ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น
 5. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
  การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น เป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น กรมธนารักษ์มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีอำนาจควบคุมรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และกรมธนารักษ์ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์หรือต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์กรมธนารักษ์ กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรก ของเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยง มายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกรมธนารักษ์แล้วเท่านั้นและในการให้ความยินยอมดังกล่าว กรมธนารักษ์ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆไว้ด้วยก็ได้ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น
 6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  กรมธนารักษ์ หรือผู้ให้อนุญาตแก่กรมธนารักษ์ เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆที่มีอยู่ในบริการซึ่งกรมธนารักษ์หรือผู้ให้อนุญาตแก่กรมธนารักษ์เป็นผู้จัดทำขึ้นไม่ว่าสิทธิเหล่านั้น จะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตามผู้ใช้  บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่กรมธนารักษ์กำหนดให้เป็นความลับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกรมธนารักษ์ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการบริการตราสัญลักษณ์ชื่อโดเมนของกรมธนารักษ์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมธนารักษ์
 7. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

 

7 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 1296 ครั้ง