logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
  2 เมษายน 2557
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2556
  2 เมษายน 2557
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
  4 มีนาคม 2557
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2556
  5 กุมภาพันธ์ 2557
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2556
  5 กุมภาพันธ์ 2557
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2556
  5 กุมภาพันธ์ 2557
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2556
  5 กุมภาพันธ์ 2557
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2557
  4 กุมภาพันธ์ 2557
 • แผน-ผล งานยุทธศาสตร์ การดำเนินงานตามปีงบประมาณ 2556
  23 มกราคม 2557
 • โครงการจัดสร้างศูนย์แห่งความสุข (Happiness Center) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
  26 ธันวาคม 2556
 • โครงการรัฐเอื้อราษฎร์ (จำนวนรายได้ ที่ได้รับสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุเพื่อเป็นที่ทำกินหรืออยู่อาศัย ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
  25 ธันวาคม 2556
 • จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
  24 ธันวาคม 2556
 • จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง
  23 ธันวาคม 2556
 • จำนวนที่ราชพัสดุที่สนับสนุนการปลูกพืชอาหาร พืชพลังงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
  22 ธันวาคม 2556
 • รายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุ (ภาพรวมทั้งหมด)
  21 ธันวาคม 2556