logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • ผลดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
  4 มิถุนายน 2564
 • ผลดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2564
  5 พฤษภาคม 2564
 • ผลดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2564
  5 เมษายน 2564
 • ผลดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
  5 มีนาคม 2564
 • ผลดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2564
  4 มกราคม 2564
 • ผลดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  4 ธันวาคม 2563
 • ผลดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
  3 พฤศจิกายน 2563
 • ผลดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2563
  2 ตุลาคม 2563
 • ผลดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563
  16 กันยายน 2563
 • ผลดำเนินงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
  17 สิงหาคม 2563
 • ผลดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
  8 กรกฎาคม 2563
 • ผลดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
  2 มิถุนายน 2563
 • ผลดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2563
  5 พฤษภาคม 2563
 • ผลดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563
  3 เมษายน 2563
 • ผลดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
  4 มีนาคม 2563
 • ผลดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2563
  19 กุมภาพันธ์ 2563
 • ผลดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562
  13 มกราคม 2563
 • ผลดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562
  13 มกราคม 2563
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562
  5 กันยายน 2562
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
  8 สิงหาคม 2562
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562
  5 กรกฎาคม 2562
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
  7 มิถุนายน 2562
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2562
  14 พฤษภาคม 2562
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
  7 มีนาคม 2562
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม - มกราคม 2562
  6 กุมภาพันธ์ 2562
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2561
  11 ตุลาคม 2561
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2561
  5 กันยายน 2561
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
  10 สิงหาคม 2561
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2561
  6 กรกฎาคม 2561
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
  5 มิถุนายน 2561
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2561
  5 เมษายน 2561
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  5 มีนาคม 2561
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561
  2 กุมภาพันธ์ 2561
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2560
  12 ตุลาคม 2560
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
  4 สิงหาคม 2560
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  11 กรกฎาคม 2560
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
  13 มิถุนายน 2560
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2560
  2 มิถุนายน 2560
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2560
  10 เมษายน 2560
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
  10 มีนาคม 2560