logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลด้านที่ราชพัสดุ

 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 เดือน กุมภาพันธ์ 2557
  13 มีนาคม 2557
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 เดือน มกราคม 2557
  13 มีนาคม 2557
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 เดือน ธันวาคม 2556
  13 มีนาคม 2557
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 เดือน พฤศจิกายน 2556
  13 มีนาคม 2557
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 เดือน ตุลาคม 2556
  13 มีนาคม 2557
 • การเช่าเพื่อการเกษตร
  26 ธันวาคม 2556
 • การเช่าเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
  25 ธันวาคม 2556
 • การเช่าอาคาร
  24 ธันวาคม 2556
 • รวมทุกประเภทการเช่า
  23 ธันวาคม 2556
 • การเช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัย
  22 ธันวาคม 2556
 • ข้อมูลพิสูจน์สิทธิฯ
  2 ธันวาคม 2556
 • รายงานสรุปข้อมูลการบุกรุกที่ราชพัสดุ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖
  26 ธันวาคม 2556
 • งานคดีที่ราชพัสดุ มีนาคม ๒๕๕๖
  2 ธันวาคม 2556
 • การบุกรุกที่ราชพัสดุ มีนาคม ๒๕๕๖
  1 ธันวาคม 2556
 • คู่มือการติดต่อราชการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
  30 พฤศจิกายน 2556
 • แผนปฏิบัติงาน
  29 พฤศจิกายน 2556
 • แบบขอตัดต้นไม้
  28 พฤศจิกายน 2556
 • การเพิกถอนทะเบียน
  27 พฤศจิกายน 2556
 • การให้การรับรองสิทธิการเช่า
  26 พฤศจิกายน 2556
 • การขอผ่อนผันการส่งคืน
  25 พฤศจิกายน 2556
 • การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
  24 พฤศจิกายน 2556
 • การส่งคืน-รับคืนที่ดิน
  23 พฤศจิกายน 2556
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต พฤษภาคม 2558
  4 มิถุนายน 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต เมษายน 2558
  7 พฤษภาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต มีนาคม 2558
  7 พฤษภาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต กุมภาพันธ์ 2558
  10 มีนาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต มกราคม 2558
  10 มีนาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ธันวาคม 2557
  10 มีนาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต พฤศจิกายน 2557
  10 มีนาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ตุลาคม 2557
  10 มีนาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต กันยายน 2557
  2 ตุลาคม 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต สิงหาคม 2557
  4 กันยายน 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต กรกฎาคม 2557
  4 สิงหาคม 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ,มิถุนายน 2557
  1 กรกฎาคม 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต พฤษภาคม 2557
  9 มิถุนายน 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต เมษายน 2557
  5 พฤษภาคม 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต มีนาคม 2557
  2 เมษายน 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต กุมภาพันธ์ 2557
  2 เมษายน 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต มกราคม 2557
  17 มีนาคม 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ตุลาคม 2556
  17 มีนาคม 2557