logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลด้านที่ราชพัสดุ

 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือน ตุลาคม 2559
  21 ธันวาคม 2559
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน กันยายน 2559
  21 ธันวาคม 2559
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน สิงหาคม 2559
  5 กันยายน 2559
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน กรกฎาคม 2559
  5 กันยายน 2559
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน มิถุนายน 2559
  5 กันยายน 2559
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน พฤษภาคม 2559
  3 มิถุนายน 2559
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน เมษายน 2559
  3 มิถุนายน 2559
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน มีนาคม 2559
  3 มิถุนายน 2559
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน กุมภาพันธ์ 2559
  7 มีนาคม 2559
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน มกราคม 2559
  2 กุมภาพันธ์ 2559
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน ธันวาคม 2558
  26 มกราคม 2559
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน พฤศจิกายน 2558
  26 มกราคม 2559
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน ตุลาคม 2558
  26 มกราคม 2559
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 เดือน กันยายน 2558
  8 ตุลาคม 2558
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 เดือน สิงหาคม 2558
  6 กันยายน 2558
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 เดือน กรกฎาคม 2558
  13 สิงหาคม 2558
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 เดือน มิถุนายน 2558
  6 กรกฎาคม 2558
 • เกี่ยวกับราชพัสดุ
  2 ธันวาคม 2556
 • ทะเบียนทั่วไป
  1 ธันวาคม 2556
 • ทะเบียนสาธารณประโยชน์
  30 พฤศจิกายน 2556
 • ทะเบียนสิ่งปลูกสร้างของรัฐ
  29 พฤศจิกายน 2556
 • ทะเบียนอุตสาหกรรม
  28 พฤศจิกายน 2556
 • ที่ราชพัสดุทุกประเภท
  27 พฤศจิกายน 2556
 • สิ่งปลูกสร้างในทะเบียนทั่วไป
  26 พฤศจิกายน 2556
 • หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
  25 พฤศจิกายน 2556
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 เดือน พฤษภาคม 2558
  4 มิถุนายน 2558
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 เดือน เมษายน 2558
  7 พฤษภาคม 2558
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 เดือน มีนาคม 2558
  8 เมษายน 2558
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 เดือน กุมภาพันธ์ 2558
  5 มีนาคม 2558
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 เดือน มกราคม 2558
  23 กุมภาพันธ์ 2558
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558เดือน ธันวาคม 2557
  23 กุมภาพันธ์ 2558
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 เดือน พฤศจิกายน 2557
  23 กุมภาพันธ์ 2558
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 เดือน ตุลาคม 2557
  23 กุมภาพันธ์ 2558
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 เดือน กันยายน 2557
  2 ตุลาคม 2557
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 เดือน สิงหาคม 2557
  8 กันยายน 2557
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 เดือน กรกฎาคม 2557
  8 กันยายน 2557
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 เดือน มิถุนายน 2557
  6 กรกฎาคม 2557
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 เดือน พฤษภาคม 2557
  3 มิถุนายน 2557
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 เดือน เมษายน 2557
  5 พฤษภาคม 2557
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 เดือน มีนาคม 2557
  2 เมษายน 2557