logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

 
นายบุญพร้อม ตันตยาภิวัฒน์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2516 ถึง 2520
 
 
นายอุดม องอาจ
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2520 ถึง 2524
 
 
นายน้อย เจนใจวิทย์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2524 ถึง 2526
 
 
นายกวี ทรงกำพล
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2526 ถึง 2528
 
 
นายธรรมนูญ อินทรโยธา
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2528 ถึง 2529
 
 
นายวรรโณ ธีรโกวิทย์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2529 ถึง 2533
 
 
นายสมเกียรติ ทวนประเสริฐ
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2533 ถึง 2535
 
 
นายน้อย เจนใจวิทย์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2535 ถึง 2536
 
 
นายสมชาย ชิโนดม
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2536 ถึง 2537
 
 
นายเสริมวุฒิ นาคประดิษฐ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2537 ถึง 2538
 
 
นายไพบูลย์ เลาหะจินดา
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2538 ถึง 2541
 
 
นายวีระ แสงสมบูรณ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2541 ถึง 2544
 
 
นายชาญณัฎฐ์ แก้วมณี
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2544 ถึง 2546
 
 
นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2546 ถึง 2551
 
 
ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ เรืองภัทรกุล
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551 ถึง 2555
 
 
นายอภิชา ประสงค์ธรรม
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2555 ถึง 2557
 
 
ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ เรืองภัทรกุล
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557 ถึง 2561
 

นายศุภชัย  ตั้งวัฒนากร

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561 ถึง 2562

นายอรรถพล  คนเพียร

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2562 ถึง 2563

 

นายสมเกียรติ  บุญทัน

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2564 ถึง 2564

นายกรจักร  ชูทิพย์

เริ่มดำรงตำแห่ง พ.ศ. 2565 ถึง 2565

นายอรรถพล  คนเพียร

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2565 ถึง ปัจจุบัน

26 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 4835 ครั้ง