logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4...

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่แรม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ จัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ราชพัสดุ แปลง ชม.1723 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โรงเรียนบ้านแม่แมะเดิม) โดย นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม และมีนางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทดี ผู้ตรวจราชการกรม ธนารักษ์กลุ่มคลัสเตอร์ที่ 15 (เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) รวมถึงท่านสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ท่านคลังจังหวัดเชียงใหม่ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่แมะ ผู้อำนวยการเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งได้มอบนโยบายให้กับทุกภาคส่วน ร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ยั่งยืน และมีการหารือแลกเปลี่ยนกับผู้นำท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น ภายในกิจกรรมมีการนำสินค้าชุมชนมาจัดจำหน่าย ในวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ มีทั้งสินค้าเกษตร พืชผักผลไม้ต่างๆ ที่ปลูกในชุมชน สินค้าแปรรูป ชุดพื้นเมืองของชนเผ่าต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และจะใช้พื้นที่ราชพัสดุนี้ เป็นที่ประชุม และจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิด ประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป

อัลบั้มภาพ

5 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ กำหนดให้มีกิจกรรมวันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กา...
  22 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ...
  22 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • ส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ร่วมกันทำความสะอาดและฆ่า...
  13 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง