logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขึ้นทะเบียนและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
  13 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
  26 เมษายน 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)...
  21 เมษายน 2564
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)...
  8 เมษายน 2564
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่...
  7 เมษายน 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)
  30 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ป.ตรี) และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.ตรี)...
  22 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว
  31 มีนาคม 2563
 • ประคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ปริญญาตรี)
  23 มีนาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ป.ตรี)
  13 มีนาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว
  26 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องการเลื่อนวันสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานสำรวจ (ปวช.)
  18 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสอทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจ (ปวช.)
  12 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานสำรวจ (ปวช.)...
  30 ตุลาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญบัญชี (ปวส)...
  28 มิถุนายน 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.)
  17 มิถุนายน 2562
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส)...
  15 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว...
  28 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวส.)
  20 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
  1 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)
  1 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)
  29 มกราคม 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)
  22 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) จำนวน 4 อัตรา...
  9 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว
  26 ธันวาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงิน (ปวส.)
  7 ธันวาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงิน (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา...
  15 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว...
  31 มกราคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ป.ตรี)...
  10 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา...
  22 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว
  31 สิงหาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (ปวช.) และตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงิน (ปวส.)...
  16 สิงหาคม 2560
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (ปวช.) และตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงิน (ปวส.)...
  2 สิงหาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขึ้นบัญชีปละยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว
  3 เมษายน 2560
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานขับรถยนต์
  29 มีนาคม 2560
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์...
  27 มีนาคม 2560
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์
  17 มีนาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว...
  2 มีนาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
  15 ธันวาคม 2558
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
  25 พฤศจิกายน 2558