logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)
  18 มีนาคม 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)
  9 มีนาคม 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)...
  21 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)
  8 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน...
  30 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)...
  16 สิงหาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)...
  21 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชหารเฉพาะกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)...
  15 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)
  2 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (ปวส.)
  12 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ ในตำแหน่งนายช่างสำรวจ (ปวส.)
  29 ตุลาคม 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ ในตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (ปวส.)
  29 ตุลาคม 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ ในตำแหน่งนายช่างสำรวจ (ปวส.)
  28 ตุลาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
  16 ตุลาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  9 เมษายน 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)..
  1 เมษายน 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  14 มีนาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องแก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี...
  1 มีนาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี...
  28 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์
  19 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์
  23 เมษายน 2558
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง...รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์
  8 เมษายน 2558
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  23 มีนาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
  13 มีนาคม 2558
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (กรณีคนพิการ)...
  2 มีนาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558...
  20 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่...
  2 กุมภาพันธ์ 2558
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  27 ตุลาคม 2556
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  27 ตุลาคม 2556