logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

งานด้านทั่วไป

 • แบบขอแก้ไขการบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ กรมธนารักษ์
  2 กันยายน 2563
 • ใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
  3 พฤศจิกายน 2565
 • แบบคำขอใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
  9 มิถุนายน 2559
 • ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
  14 มกราคม 2563
 • แบบฟอร์มใบนำส่งสิ่งของทางไปรณีย์ (ธุรการ)
  21 กันยายน 2558
 • แบบหนังสือรับรองผ่านงานราชการ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
  21 กรกฎาคม 2559
 • แบบคำขอกู้เงินฉุกเฉิน
  27 กันยายน 2558
 • แบบคำขอกู้เงินสามัญ
  27 กันยายน 2558
 • แบบหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
  24 กันยายน 2558
 • แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03
  24 กันยายน 2558
 • แบบฟอร์มใบเปลี่ยนเวร
  21 กันยายน 2558
 • แบบฟอร์มการประเมินผลกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างประจำศูนย์ราชการฯ (ด้านการทำความสะอาด)
  21 กันยายน 2558
 • แบบฟอร์มการประเมินผลกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างประจำศูนย์ราชการฯ (ด้านการรักษาความปลอดภัย)
  21 กันยายน 2558
 • แบบฟอร์มใบลาออกจากราชการ (ลูกจ้างประจำ และ ลูกจ้างชั่วคราว)
  21 กันยายน 2558
 • หนังสือขอใบรับรองเงินเดือน
  21 กันยายน 2558
หมวดหมู่เอกสาร