logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
  15 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  14 พฤษภาคม 2563
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
  19 กันยายน 2562
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  6 กันยายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
  6 กันยายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ
  8 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  11 กันยายน 2561
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  11 กันยายน 2561
 • ประกาศราคากลางการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด สำหรับอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  10 กันยายน 2561
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประมูลลงทุนจัดสร้างและบริหารโครงการที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ชื่อโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ"
  30 สิงหาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  30 สิงหาคม 2561
 • ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 สิงหาคม 2561
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  28 สิงหาคม 2561
 • ประกาศราคากลางและขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  27 สิงหาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  27 สิงหาคม 2561
 • ราคากลางโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารและงานก่อสร้างหลังคาคลุมศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 มกราคม 2561
 • ราคากลางโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ บ้านเลขที่ 234 และบ้านเลขที่ 311 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 มกราคม 2561
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารและงานก่อสร้างหลังคาคลุมศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 มกราคม 2561
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ บ้านเลขที่ 234 และบ้านเลขที่ 311 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 มกราคม 2561
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องนับเหรียญกษาปณ์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 มกราคม 2561
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดทำข้อมูลผู้เช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  29 ธันวาคม 2560
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2560
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรับรองการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  31 ตุลาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ (โรงอาหาร)
  16 ตุลาคม 2560
 • ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (CCTV) ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเฃียงใหม่
  22 สิงหาคม 2560
 • ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ โดยวิธีกรณีพิเศษ
  18 สิงหาคม 2560
 • ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีกรณีพิเศษ
  18 สิงหาคม 2560
 • ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม อาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีสอบราคา
  18 สิงหาคม 2560
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
  18 สิงหาคม 2560
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีสอบราคา
  17 สิงหาคม 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่
  17 สิงหาคม 2560
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  11 สิงหาคม 2560
 • ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  8 สิงหาคม 2560
 • ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 สิงหาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการประมูลขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
  15 มีนาคม 2560
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  31 มกราคม 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เรื่องสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ทดแทนคันเดิม จำนวน 1 คัน โดยวิธีสอบราคา
  31 มกราคม 2560
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการประมูลขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
  16 มกราคม 2560
 • ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  17 พฤศจิกายน 2559
 • จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีกรณีพิเศษ
  28 กันยายน 2559