logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

plan project

 • แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
  23 September 2558
 • แผนปฏิบัติงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2559
  23 September 2558
 • แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
  23 September 2558
 • แผนปฏิบัติงานด้านประเมินราคาทรัพย์สินในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ และแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558
  16 September 2558
 • ขออนุมัติแผนปฏิบัติ และกรอบวงเงินที่จัดสรรสำหรับงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
  16 September 2558
 • ขออนุมัติโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินราคาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
  16 September 2558
 • แผนการปฎิบัติงาน (Action Plan)
  16 September 2558
 • แผนป้องกันภัยพิบัติของหน่วยงานและการดำเนินการตามแผนป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2558
  27 September 2558
 • ทบทวนแผนป้องกันภัยพิบัติของหน่วยงานและการดำเนินการตามแผนป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินปีงบประมาณ 2557 (เฉพาะสำนักงานธนารักษ์พื้นที่)
  27 September 2558