logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ภารกิจ/พันธกิจ/วิสัยทัศน์

ภารกิจ/พันธกิจ

ภารกิจเสริมประจำ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ 


       1. ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


        2. ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

        3. ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 


        4. ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดเชียงใหม่

 

        5. ทำหน้าที่บริหารโครงการสวัดิการหมู่บ้านธนารักษ์

 


        6. ทำหน้าที่บริหารศูนย์กระจายเหรียญสำนักงานธนารักษ์พื้นที่

 

        7. ทำหน้าที่ช่วยประสานงานราชการศาลาเหรียญธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจหลัก (True Vision)
        - การปกครองดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดหาประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
        - การกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมพทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม พ.ศ.2535
        - เป็นตัวแทนรับจอง จำหน่าย จ่าย และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเหรียญที่ระลึก ให้เป็นไปตามที่กรมธนารักษ์สั่งการ ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 และ พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 โดยแยกตามลักษณะงาน ได้ดังนี้
        - งานด้านการบริหารที่ราชพัสดุ ดำเนินการปกครองดูแล บำรุงรักษา จัดให้ใช้ประโยชน์ และทำนิตกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ
        - งานด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการกำหนดราคาประเมิน และเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาประเมินของ อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานสากล
        - งานด้านเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก เป็นตัวแทนดำเนินการรับจอง จำหน่าย จ่าย แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ

ภารกิจหลักตามฝ่าย/ส่วน


ฝ่ายบริหารทั่วไป
       - ดำเนินการด้านการเงินและบัญชี และงบประมาณจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีจัดทำทะเบียนรายตัวผู้เช่า ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้ เร่งรัด ติดตาม ทวงถามเงินค้างชำระต่าง ๆ ทุกประเภท
        - ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี
        - ดำเนินการจัดเก็บรายได้จากที่ราชพัสดุ เงินประก้นการเช่า และค่าภาษีต่าง ๆตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ
        - ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ
        - จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่าค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญาเช่า เงินค้างชำระ และภาษีต่าง ๆ และยานพาหนะ ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ
        - ดำเนินการด้านบุคลากรของสำนักงาน
        - ดำเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศ
        - ดำเนินการเกี่ยบกับการจำหน่าย/จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก
        - ปฏิบัติงานที่มิใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 
   

ด้านการใช้ประโยชน์ในราชการ
        - อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดิน และหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ อนุญาติให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ ควบคุม และบริหารจัดการสร้าง การใช้ศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญาระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
   

ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
        - การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญา และหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
    การพัฒนาและการจัดประโยชน์
        - การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการ และผลประโยชน์ตอบแทน กสนจัดทำเงือนไขการประมูล การพิจารณาผลประมูล การจัดทำสัญญาเช่า การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ลงทุน การหาแหล่งเงินลงทุน การรับมอบอาคาร 
   

 ดำเนินงานคดี
        - เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุก โต้แย้งกรรมสิทธิ์
    ดำเนินการต่าง ๆ ด้านที่ราชพัสดุ
        - การโอนสิทธิการเช่าเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญา และนอกเหนือสัญญาการใช้สิทธิตามสัญญาการบอกเลิกสัญญา การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์ ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ให้พนักงาน ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติงาน และเร่งรัดติดตามงาน ตลอดจนการประเมินผลงาน ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย


ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
   ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฏฃฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทร้พย์
    ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาของอสังหาริมทรัพย์และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

พันธกิจ


เชิงกลยุทธ์และพันธกิจ

 


       1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์

 

       2. พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้

 

        3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้มาตรฐานสากล

 

       4. ผลิตเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจได้ มาตรฐานสากล ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม


        5. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ และตัวเงินคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจ ด้วยระบบที่ปลอดภัย และทันเวลา

       6. ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดินให้ปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ดีตามหลักเชิงอนุรักษ์ เพื่อนำออกเผยแพร่ให้คนไทยได้รับความรู้ เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติ และให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ

 

 

 

 

1 September 2556 | Count View 1285