logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

Law library

 • ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
  21 October 2558
 • ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2551
  21 October 2558
 • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  12 June 2557
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547 (ยกเลิกแล้ว)
  12 June 2557
 • บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 187-2550 เรื่องสถานภาพทางกฎหมายของที่ดินซึ่งเคยเป็นสถานที่ตั้งเดิมของโรงเรียนบ้านด่าน
  12 June 2557
 • คำสั่งหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาที่ต้องออกตามระเบียบกระทรวงการคลัง
  12 June 2557
 • คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 297/2553
  12 June 2557
 • คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 203/2547 (ยกเลิกแล้ว)
  12 June 2557
 • คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 296/2553
  12 June 2557
 • การเผยแพร่หนังสือการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันในกฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
  6 October 2556