logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เช่าข่วงประตูท่าแพ
  18 May 2559
 • แบบตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง (รายการที่ดิน)
  27 September 2558
 • แบบคำขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม จป.3903
  26 September 2558
 • แบบคำขออนุญาตดำเนินการในที่ราชพัสดุ จป.3902
  26 September 2558
 • แบบคำขอโอนและขอรับโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ จป.3901
  26 September 2558
 • แบบใบสำคัญรับเงิน
  27 September 2558
 • แบบจ้างเหมาพาหนะเดินทาง
  27 September 2558
 • แบบรายละเอียดการตรวจสอบรายการอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง (เปรียบเทียบข้อมูลทะเบียน)
  27 September 2558
 • แบบ ท.บ.3 (รายการแบบ แจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ)
  27 September 2558
 • แบบรายละเอียดการตรวจสอบรายการอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง (เปรียบเทียบข้อมูลทะเบียน)
  26 September 2558
 • แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพทำเลที่ตั้งที่ราชพัสดุ (ส่วนจัดการฐานข้อมูล)
  26 September 2558
 • แบบ ธร.3801 (ปรับปรุง) แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
  26 September 2558
 • แบบ ทร.11 (แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง)
  26 September 2558
 • แบบ ทร.05 (แบบสำรวจรายการอาคาร และ สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ)
  26 September 2558
 • แบบ ทร.04 (แบบสำรวจรายการอาคาร และ สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ)
  26 September 2558
 • แบบ ทร.03 (แบบสำรวจรายการส่ง- รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน)
  26 September 2558
 • คำร้องขอตรวจ คัด และรับรองสำเนาบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
  27 September 2558
 • แบบคำร้องทั่วไป
  23 September 2558
 • แบบคำขอแลกเหรียญกษาปณ์
  23 September 2558
 • แบบฟอร์มคำขอร่วมโครงการรับชำระเงินค่าจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ผ่านธนาคาร
  21 September 2558
 • แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตจำนงการรับเงินค่าแลกคืนเหรียญกษาปณ์โดยวิธีการโอนเงินด้วยระบบบาทเนต
  21 September 2558
 • 1. แบบคำรองขอหนังสือรับรองเงินเดือน
  19 April 2560
 • 4.2 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
  27 September 2558
 • 4.1แบบใบสำคัญรับเงิน
  27 September 2558
 • 3.2 แบบประมาณการใช้วัสดุอุปกรณ์
  27 September 2558
 • 3.1 แบบขอให้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
  27 September 2558
 • 2.4 แบบสัญญายืมเงินไปราชการ
  27 September 2558
 • 2.3 แบบบันทึกส่งใช้เงินยืม
  27 September 2558
 • 2.2 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
  27 September 2558
 • 2.1 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ
  27 September 2558
 • 1.2 แบบขอเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร
  27 September 2558
 • 1.1แบบขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
  27 September 2558
 • 7. แบบสัญญายืมเงิน
  26 September 2558
 • 6. ใบเบิกเงินสวัสการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  26 September 2558
 • 5. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  26 September 2558
Category